Deceuninck si na základě vědeckých faktů stanovil ambiciózní cíl, jak sníží emise skleníkových plynů

Deceuninck si na základě vědeckých faktů stanovil ambiciózní cíl

15. července 2022, Brno - Společnost Deceuninck se zavázala, že bude své cíle v oblasti snižování emisí nastavovat v souladu s vědeckými fakty. Prostřednictvím iniciativy Science Based Targets (SBTi) se Deceuninck připojil k hnutí Business Ambition for 1,5°C, které sdružuje firmy z celého světa. Společně se budou zasazovat o splnění Pařížské klimatické dohody, jejímž cílem je omezit globální oteplování na 1,5°C.

Deceuninck se k cílům SBTi připojil v únoru 2022 poté, co v roce 2021 provedl interní analýzu emisí uhlíku. V uplynulých měsících pak společnost pracovala na plánu, jak je v souladu se standardem Net-Zero snížit. Nyní přišel čas předložit cíle SBTi ke schválení.

Emise spojené s vlastním provozem (takzvané oblasti 1 a 2) představují 12 % z celkové uhlíkové stopy společnosti Deceuninck. To ukazuje, jak důležité je soustředit se na celý řetězec a zejména získávání surovin. Zásadní vliv na dosažení cílů bude mít samozřejmě recyklace.

Deceuninck se zavázal do roku 2030 snížit absolutní emise v oblastech 1 a 2 o 60 % (ve srovnání s rokem 2021). Když uvážíme očekávaný růst, znamená to 75% snížení emisí přepočtených na tunu vyrobeného produktu. Takový cíl překračuje minimální očekávanou změnu, jak ji požaduje SBTi (-42 %).

V oblasti 3 se Deceuninck zavazuje do roku 2030 snížit emise o 48 % (opět v přepočtu na tunu vyrobených produktů ve srovnání s rokem 2021). Klíčovým faktorem bude maximální využívání recyklovaného materiálu. Jen tak se totiž podaří tento náročný cíl splnit.

Nulové hodnoty čistých emisí skleníkových plynů v celém hodnotovém řetězci chce Deceuninck dosáhnout do roku 2050.

Bruno Humblet, generální ředitel společnosti Deceuninck:

“To, jak jsme se postavili k výzvě SBTi, potvrzuje, že je po nás udržitelnost opravdu důležitá. Vědecky podložené cíle nám pomohou zohlednit u každého obchodního rozhodnutí jeho možný dopad na klima.

Díky našim recyklačním zařízením patříme už dlouhé roky k průkopníkům v oboru. A recyklace bude i dál hrát klíčovou roli při snižování emisí oxidu uhličitého, spotřebujeme tak totiž méně primárních surovin. Chceme jít v našem odvětví příkladem a těšíme se, že společně s dodavateli a dalšími zúčastněnými stranami podnikneme smysluplné kroky, které povedou k pozitivním změnám v klimatu."

Bruno-(1).jpeg

Céline De Waele, manažerka udržitelnosti skupiny Deceuninck:

“Náš plán snížit uhlíkové emise počítá s investicemi do energetické účinnosti v provozu i elektrifikace. Postupně upustíme od používání topného oleje a zaměříme se na výrobu a získávání energie z obnovitelných zdrojů."